Haarlem – Totaal vijftien Haarlemmers ontvingen dit jaar tijdens de Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding.

Bij twaalf van hen reikt burgemeester Schneiders donderdagochtend 29 april in het Haarlemse stadhuis de bijbehorende versierselen uit.
.
.
.
.
.

De heer J.J.A. Bezuijen
De heer Bezuijen (89) zet zich meer dan vijftig jaar in voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf (MKB), aanvankelijk via de Haarlemse Handels-vereniging en tegenwoordig via MKB-Haarlem. De heer Bezuijen geeft het bestuur van MKB-Haarlem nog steeds gevraagd en ongevraagd advies. Hij was eerder tevens actief in de BV Haarlem, een netwerkbijeenkomst voor Haarlemse ondernemers en organi¬saties. De heer Bezuijen zette zich ook dertien jaar belangeloos in voor het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV). Hij zat namens de KNOV/MKB in het bestuur van City Haarlem.

Mevrouw M.G.H. Braakhuis
Mevrouw Braakhuis (73) heeft zich ruim twintig jaar ingezet voor de Kathedraal- en Schatkamerwacht Basiliek St. Bavo. Zij verzorgde rondleidingen en gaf leiding aan veertig vrijwilligers die de wacht houden om de Kathedrale Basiliek te behoeden voor schade. Daarnaast is zij twintig jaar actief voor de afdeling Haarlem van de Katholieke Ouderen Bond (KBO) en Amnesty International. Sinds tien jaar werkt mevrouw Braakhuis ook mee aan de diverse historische uit¬gaven, waaronderde Historische Canon van Haarlem en het Jaarboek van de Historische Vereniging Haerlem.

Mevrouw W.F. Cheung
Mevrouw Cheung (61) levert al vele jaren een grote bijdrage aan de emancipatie, integratie en positieverbetering van Chinezen, in het bijzonder Chinese vrouwen, in de Nederlandse samenleving. In 1992 richtte zij met dit doel de Chinese Vrouwen¬vereniging in Noord-Holland op. Deze vereniging biedt activiteiten en cursussen aan, gericht op het vergroten van zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
In 2008 werd mevrouw Cheung voorzitter van de Landelijke Federatie van Chinese Vrouwen¬verenigingen. Sinds 1996 is mevrouw Cheung ook belangeloos actief voor de Blankenberg Stichting, een instelling voor maatschappelijke dienstverlening in de Amsterdamse stadsdelen Centrum en Westerpark.

De heer N.G. van Dam en mevrouw J. van Dam-Mulder
De heer Van Dam (86) en mevrouw Van Dam-Mulder (69) zetten zich ruim 41 jaar belangeloos in voor de Stichting Archeologische Werkgroep Velsen. Deze werk¬groep stond mede aan de basis van de opgraving in Velsen van twee Romeinse for¬ten uit de periode 15 tot en met 47 na Christus. De gemeente Velsen kreeg hierdoor nationaal en internationaal aandacht als één van de meest noordelijke plaatsen waar de Romeinen zich in Europa gevestigd hadden.

De heer P.A. Dek
De heer Dek (60) neemt na veertien jaar afscheid als algemeen directeur van Pantar Amsterdam. Deze organisatie biedt in Amsterdam werk aan 10.000 mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden. Pantar begeleidt een groot deel van deze mensen naar de reguliere arbeidsmarkt. De heer Dek was landelijk één van de eer¬sten die de ontwikkeling van mensen in de sociale werkvoorziening en de reïntegratie als doel boven de productie stelde. Zijn uitgangspunt: ‘geen mensen bij een regeling, maar een regeling bij mensen’ is nu algemeen in deze sector.

De heer J.P.F.M. Funnekotter
De heer Funnekotter (65) neemt dit jaar afscheid van de Hotelschool Den Haag, waaraan hij sinds 1984 is verbonden. Vanuit de Hotelschool bracht hij innovatieve kennis over aan middenkader in de hotelsector in ontwikkelingslanden. De heer Funnekotter leverde een grote bijdrage aan de bevordering van kennis en zelf¬redzaamheid van deze doelgroep. Naast zijn hoofdfunctie is de heer Funnekotter sinds 2004 belangeloos voorzitter van Zabawas, een stichting die initiatieven op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie ondersteunt. Eerder was hij belangeloos voorzitter van de Stichting Eerstelijnszorg Haarlem-Oost, een initi¬atief om de huisartsenzorg in dit stadsdeel te borgen en te verbeteren.

Mevrouw G. Divendal-Klok
Mevrouw Divendal-Klok (71) heeft een lange staat van dienst in de politiek en in organisaties gericht op de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zij was sinds haar negentiende jaar actief voor de CPN, eerst op lokaal en later ook op nationaal en internationaal niveau. Begin jaren negentig was zij voorzitter van het landelijke bestuur van de CPN, voordat de partij in 1992 opging in GroenLinks. Mevrouw Divendal was veertien jaar secretaris van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 bij de Dokwerker in Amsterdam. Zij was voorts de mede-oprichter en zeven jaar de secretaris van het Haarlemmermeers 5 mei comité. Op dit moment is zij nog steeds (sinds 1993) secretaris van het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers.

De heer Dr. N.M.H. (Nop) Maas
Nop Maas (60) wordt algemeen gezien als de belangrijkste deskundige op het gebied van de 19e-eeuwse Nederlandse letterkunde. Hij is een autoriteit als het gaat om de letterkunde van de 20ste eeuw. Zijn bijzondere kwaliteiten komen tot uiting in een aantal boeken dat hij schreef en in vele artikelen. Nop Maas ontwikkelde zich tot de belangrijkste deskundige en publicist op het gebied van het leven en het werk van Gerard Reve. Zijn onlangs verschenen biogra¬fie over Reve wordt beschouwd als het standaardwerk over deze beroemde schrij-ver. Nop Maas leverde ook een grote bijdrage aan de cultuur en de literaire geschiedschrijving van Haarlem. Hij publiceerde een kroniek over het Hildebrand¬monument in de Haarlemmerhout (2002), een boek over de Opregte Haarlemsche Courant (1998) en samen met Wim Vogel een bloemlezing van twee eeuwen gedichten over Haarlem.

De heer J.J. (Jan Jacobs) Mulder
Jan Jacobs Mulder (69) is een begenadigd en veelzijdig kunstenaar, die een brede erkenning en waardering op landelijk niveau geniet. Hij is een ‘echte’ beeldhouwer die zijn werk, ongeacht de grootte, zelf uitvoert, maar hij schildert en tekent even¬eens. Hij is bovendien schrijver. In 1991 verscheen zijn roman ‘Jacobs Wapen’, twee jaar later ‘Zij gingen de lucht in als engelen met heimwee’ en in 2000 ‘Ziet de dag komt aan’. In Haarlem is Jan Jacobs Mulder mede-organisator van de jaarlijkse Kunstroute in de Vijfhoek, bestuurslid van museum ‘De Vishal’ en lid van kunste¬naarsvereniging ‘De Vishal’. Toen er in 2003 drie brandweerlieden in Haarlem omkwamen, maakte Mulder belangeloos samen met een brandweerman een monu¬ment ter nagedachtenis.

De heer M.C. (Rinus) Ravestein
Rinus Ravestein (72) zet zich ruim 56 jaar belangeloos in voor de sport in Haarlem. Voor HFC Haarlem was hij twee jaar jeugdsecretaris en sinds 1999 zeven jaar bestuurslid algemene zaken. Daarna was hij actief als manager Publiek & Veilig¬heidszaken. Op zijn eigen -soms wat dwarse- wijze zorgde Rinus Ravestein ervoor dat het aantal veiligheidsincidenten in het stadion tot een minimum bleef beperkt. Eerder (van 1972 tot 1985) was Rinus Ravestein wedstrijdsecretaris, lid
van de technische commissie en voorzitter van VV Hercules. Sinds 2000 is Rinus Ravestein ook secretaris van het Haarlems Dagblad Cup voetbaltoernooi.

De heer G.P. Rutte
De heer Rutte (76) zet zich sinds 1975 belangeloos in voor de Rooms-Katholieke kerk in Schalkwijk. Tot 1989 was hij vrijwilliger in het Schalkererf. Sindsdien is hij actief in het parochiecentrum de Moeder van de Verlosserkerk in Schalkwijk. Hij is de spil binnen de vrijwilligersorganisatie in de parochie en vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor parochianen, vrijwilligers en het parochiebestuur.


De heer C.H.W. (Chris) Sipman

Chris Sipman (58) is de gedreven, vakkundige en enthousiaste motor achter de Haarlemse amateurtoneelvereniging Rederijkerskamer Alberdingk Thijm. Hij ont¬werpt en bouwt decors die de voorstellingen van deze toneelvereniging een profes¬sionele uitstraling geven. Chris Sipman bekleedde lange tijd een bestuursfunctie binnen Rederijkerskamer Alberdingk Thijm. Hij was negen jaar lid van de gemeentelijke Begeleidingsgroep Amateurtoneel in Haarlem. Deze groep advi¬seert het college van B&W over de subsidieverlening aan Haarlemse amateur¬toneel¬verenigingen.Sipman was meer dan twintig jaar lid van het Kennemer Centrum voor Amateurtheater, die onder meer het eenakterfestival in IJmuiden verzorgt.

Mevrouw M.L. (Riet) Spanjaart-Veenendaal
Riet Spanjaart (74) zet zich ruim vijfentwintig jaar belangeloos in voor de samen¬leving. Zij is onder meer actief als gastvrouw in het Kennemer Gasthuis, locatie Zuid en was eerder ook actief in de Mariastichting. Sinds zeven jaar is ze ook balie¬medewerkster bij Molen De Adriaan. Riet Spanjaart was verder vijftien jaar bestuurlijk actief voor de Stichting ‘Doe Tuinen’ in Haarlem, waarvan acht jaar als voorzitter. Deze stichting biedt mensen de mogelijkheid om in de praktijk, dicht bij huis, ken¬nis op te doen over natuur en milieu. Tot slot was Riet Spanjaart vijftien jaar lid van de wijkraad Meerwijk, waarvan drie jaar als interim-voorzitter.

De heer F.M. Zegwaart
De heer Zegwaart (77) zet zich ruim veertig jaar belangeloos in voor de Haarlemse EHBO-vereniging Sint Bernardus. Hij geeft EHBO-les en leidt cursisten op tot lotus (oefenslachtoffer). Hij was tien jaar voorzitter van de Lotusgroep Noord-Kennemerland. In de tijd dat er nog geen Bedrijfshulpverlening bestond droeg de heer Zegwaart ook bij aan de ontwikkeling van EHBO-kennis en -vaardig¬heden van bedrijfspersoneel. Hij was tot slot de motor achter de voormalige wedstrijdploeg van Sint Bernardus. De heer Zegwaart zet zich tevens inmid¬dels 38 jaar belangeloos in voor de Haarlemse Parochiegemeenschap Groenmarktkerk. Hij is één van de vrijwilligers die de functie van kerkwacht vervullen.