Haarlem – Eenentwintig maatschappelijke organisaties en de tien regiogemeenten in Kennemerland hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst om huiselijk geweld nog beter te gaan voorkomen en te bestrijden ondertekend. De provincie Noord-Holland versterkt met subsidie de regionale aanpak van huiselijk geweld.

De afgelopen jaren is in regio Kennemerland al veel bereikt en veel inzet gepleegd bij het voorkomen van en het bieden van hulp bij huiselijk geweld. Door de formalisatie van de samenwerking tussen betrokken organisaties en gemeenten kan de aanpak van huiselijk geweld nog verder verbeteren. Het gaat daarbij om zaken als integraliteit en samenwerking tussen de organisaties; het versterken van zowel de hulpverlening- als strafrechtketen, en een aanpak gericht op plegers, slachtoffers en op kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld; het verzorgen van opvang en zorg ná huiselijk geweld en preventie van huiselijk geweld.

De samenwerking in de regio richt zich op het zo kundig mogelijk hulp bieden aan ouderen, volwassenen en jeugdige slachtoffers. Ook wordt er ingezet op strafrechtelijke vervolging en psychosociale begeleiding van plegers.

De organisaties die met regiogemeenten in Kennemerland samenwerken zijn: Algemeen Maatschappelijk Werk (Kontext, SMD MK en Meerwaarde), Brijder Verslavingszorg, Palier, Bureau Jeugdzorg (Noord-Holland en Agglomeratie Amsterdam), GGD Kennemerland, GGZ (ParnassiaBavo Groep en GGZ InGeest), Politie Kennemerland, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland regio Alkmaar – Haarlem, Slachtofferhulp Nederland, Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland, Vrouwenopvang: BlijfGroep, De Waag, MEE, Lijn 5 en Jeugdriagg Noord Holland Zuid.

Als centrumgemeente vrouwenopvang faciliteert Haarlem het meldpunt voor huiselijk geweld met het regionaal Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland. Hier kunnen meldingen van huiselijk geweld worden gedaan en ook vragen binnenkomen van professionals. Ook is het de plek van waaruit verdere zorg wordt gecoördineerd.